سمینار تیر ۱۳۹۶
۱۳۹۶ تیر ۲۰
دانشگاه تهران
۲۰ الی ۲۲ تیر

پس از برگزاری ۵ سمینار موفق تابستانی در سال های گذشته که گرایش بر ارائه موضوعات مختلف مربوط به اصول بنیادین و پداگوژی فلوت داشته است، سمینار امسال با گرایش خاص به معرفی اصول نوازندگی در آثار یکی از آهنگسازان شهیر اروپا خواهد پرداخت.

این سمینار متمرکز بر نوازندگی و سبک شناسی قطعات فلوت ولفگانگ آمادئوس موتزارت برنامه ریزی شده و کارگاه های تخصصی و مستر کلاس ها شرکت کنندگان را با مباحث مهم در درک موسیقی موتزارت اشنا خواهد کرد.

از رویکرد های جذاب این سمینار ایجاد فرصت های بسیار زیاد برای نوازندگی توسط شرکت کنندگان است. به غیر از اجرا قطعات در مستر کلاس ها، شرکت کنندگان فرصت خواهند یافت در صورت داشتن توانایی خوب در اجرا کنسرتو ها که به تشخیص مدرسین مستر کلاس ها انجام خواهد شد، به اجرا این قطعات در شرایط کارگاهی با ارکستر دانشگاه تهران به رهبری سهراب کاشف و ارکستر نوجوانان ایران به رهبری آرمان نوروزی بپردازند.

seminar1396tir.jpg

مدرسین کارگاه های سمینار فلوت تهران تیر ماه ۱۳۹۶ عبارتند از : 

  • Hans-Udo Kreuels 
  • آذین موحد 
  • سعید تقدسی 
  • فیروزه نوایی 
  • سهراب کاشف 
  • ساسان محبی
  • میترا جهاندیده